คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 2 เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา

          ศึกษาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจวิธีการทำงานเพื่อการดำรงชีวิต สามารถสร้างผลงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการทำงานร่วมกัน มีทักษะการจัดการในการทำงาน มีทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน มีทักษะในการแสวงหาความรู้เพื่อการดำรงชีวิต มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ใช้พลังงาน ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
          การพัฒนาโปรแกรมเพื่อแก้ปัญหาใดปัญหาหนึ่งนั้น ต้องศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม 5 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรม การทดสอบโปรแกรม และการจัดทำเอกสารประกอบ การจำลองความคิดเป็นข้อความหรือผังงาน เป็นเครื่องมือในการออกแบบและวางแผนในการแก้ปัญหา ทำให้สามารถออกแบบขั้นตอน การแก้ปัญหาที่เป็นระบบ ช่วยให้แก้ปัญหาง่ายขึ้น
          การพัฒนาโครงงานการเขียนโปรแกรมภาษา การศึกษาค้นคว้าเอกสาร การจัดทำข้อเสนอโครงงาน การพัฒนาโครงงาน การจัดทำรายงาน การนำเสนอและเผยแพร่โปรแกรมที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรมภาษา เช่น ซี จาวา ปาสคาล วิชวลเบสิก ซีชาร์ป ประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ เช่น การจัดการข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ การสร้างชิ้นงาน

มาตรฐานและตัวชี้วัด
ง 3.1 ม.4-6/5, 6, 7