การประเมินผล

 1. การประเมินผล
 2. 1. แบบทดสอบออนไลน์ระหว่างเรียน
  2. แบบประเมินใบงาน
  3. แบบสังเกตคุณลักษณะด้านความมุ่งมั่นในการทำงานและด้านการใฝ่รู้ใฝ่เรียน
  4. แบบทดสอบหลังเรียน
  5. การประเมินผลการเรียน

 3. เกณฑ์การประเมินผล
 4. 1. แบบทดสอบระหว่างเรียน (บทละ 10 ข้อ) โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
  คะแนน 5 คะแนน  หมายถึง ดีมาก
  คะแนน 4 คะแนน  หมายถึง ดี
  คะแนน 3 คะแนน  หมายถึง พอใช้
  คะแนน 2 คะแนน  หมายถึง ควรปรับปรุง

  2. แบบประเมินใบงาน การวัดผลจากการตรวจการทำกิจกรรมในแบบฝึกปฏิบัติเกณฑ์การ วัดผลจากการตรวจการทำกิจกรรมในใบงานได้เสร็จครบตามกำหนดและถูกต้อง อย่างน้อย ร้อยละ 80 โดยมีเกณฑ์ ดังนี้
  คะแนน 5 คะแนน  หมายถึง ดีมาก
  คะแนน 4 คะแนน  หมายถึง ดี
  คะแนน 3 คะแนน  หมายถึง  พอใช้
  คะแนน 2 คะแนน  หมายถึง  ควรปรับปรุง

  3. ประเมินจากแบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
  คะแนน 13–15 คะแนน   หมายถึง  ดีมาก
  คะแนน 10–12 คะแนน หมายถึง  ดี
  คะแนน    7–9 คะแนน   หมายถึง  ปานกลาง
  คะแนน    4–6 คะแนน   หมายถึง  พอใช้
  คะแนน    0–3 คะแนน หมายถึง  ปรับปรุง

  4. วัดผลจากแบบทดสอบหลังเรียนโดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้
  คะแนน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  หมายถึง ดีมาก
  คะแนน ร้อยละ 70 ขึ้นไป  หมายถึง  ดี
  คะแนน ร้อยละ 60 ขึ้นไป  หมายถึง  ปานกลาง
  คะแนน ร้อยละ 50 ขึ้นไป  หมายถึง  พอใช้
  คะแนน ร้อยละ 49 ขึ้นไป  หมายถึง  ปรับปรุง

  5. การประเมินผลการเรียน
  คะแนนรวม 0-49 คะแนน หมายถึง เกรด 0
  คะแนนรวม 50-54 คะแนน หมายถึง เกรด 1
  คะแนนรวม 55-59 คะแนน หมายถึง เกรด 1.5
  คะแนนรวม 60-64 คะแนน หมายถึง เกรด 2
  คะแนนรวม 65-69 คะแนน หมายถึง เกรด 2.5
  คะแนนรวม 70-74 คะแนน หมายถึง เกรด 3
  คะแนนรวม 75-79 คะแนน หมายถึง เกรด 3.5
  คะแนนรวม 80 คะแนน ขึ้นไป หมายถึง เกรด 4