คำชี้แจงในการเรียน

บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

 1. การทดสอบก่อนเรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องทำการทดสอบความรู้พื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมภาษาก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนออนไลน์ เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 2. การทดสอบระหว่างเรียน เป็นกิจกรรมที่ต้องการทดสอบความรู้หลังจากที่ได้ศึกษาในผลจากตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนั้น เพื่อเป็นการประเมินความรู้ของนักเรียนว่าผ่านหรือไม่ เพื่อนักเรียนจะได้ปรับปรุงหรือทบทวนในผลการเรียนรู้ที่ไม่ผ่าน
 3. การทดสอบหลังเรียน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนมาแล้วในหน่วยการเรียนนั้นๆ เพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบระหว่างเรียน
 4. การศึกษาใบความรู้ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องศึกษาทำความเข้าใจในเนื้อหาตามเวลาที่กำหนดไว้ แล้วบันทึกสรุปลงในสมุดจดงานของนักเรียน
 5. การศึกษาจากบทเรียนออนไลน์ เป็นกิจกรรมที่นักเรียนจะต้องศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจากเวลาเรียนปกติเพื่อศึกษาขั้นตอนวิธีการปฏิบัติการอย่างละเอียดเป็นขั้นตอนและเป็นการทบทวนบทเรียน ซึ่งในบทเรียนออนไลน์จะมีคำชี้แจง จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา แบบฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบก่อนเรียนและระหว่างเรียน ที่จะประเมินการเรียนรู้ของนักเรียนได้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้
 6. การเขียนสรุปในใบความรู้หรือใบงาน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้ศึกษาจากใบความรู้บทเรียนออนไลน์ ใบงานหรือจากการทดลองปฏิบัติจากเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ แล้วนำเอาผลการปฏิบัติงานออกมาเขียนสรุปลงในใบความรู้หรือใบงาน
 7. ผลงาน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้จากการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ตามคำชี้แจงในใบงานและแบบฝึกปฏิบัติ บันทึกผล
 8. แนวทางในการเรียน
 9. 8.1 การเรียนการสอนทุกครั้งจะมีการประเมินจากผลการปฏิบัติงานทุกครั้งได้จากการทดสอบระหว่างเรียน การสรุปความรู้หรือใบงานและผลงานของนักเรียน ยกเว้น การวัดผลจากการทำแบบทดสอบวัดผลกลางภาคและปลายภาค โดยให้จัดการสอบตามที่โรงเรียนจัดตารางสอบให้ จะเป็นการวัดผลรายบุคคล
  8.2 กิจกรรมการเรียนการสอนเน้นนักเรียนเป็นสำคัญโดยเน้นการการทำงานอย่างมีกระบวนการ คือการค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ต้องพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันแล้วทดลองปฏิบัติกิจกรรมด้วยเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เพื่อให้ได้ ผลงานออกมาตามที่ต้องการ ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีลำดับขั้นตอนตามคำชี้แจงในใบงานและแบบสรุปความรู้ เมื่อพอใจในผลงานแล้วให้นักเรียนส่งงานมายังช่องทางที่ได้แจ้งในบทเรียนออนไลน์