บทเรียน

 • ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม
 • วิธีการวิเคราะห์ปัญหา
 • วิธีการออกแบบโปรแกรม
 • ตัวแปรและตัวดำเนินการ
 • โปรแกรมแบบลำดับ
 • โปรแกรมแบบมีทางเลือก 2 ทางเลือก
 • โปรแกรมแบบมีทางเลือกมากกว่า 2 ทางเลือก
 • โปรแกรมแบบทำซ้ำ while
 • โปรแกรมแบบทำซ้ำ do while
 • ความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์
 • รูปแบบการเขียนรายงาน
 • การนำเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์