ข้อมูลผู้สอน

center

นางสาวสุธินันท์ เป้าเพ็ชร
ครูผู้สอน รายวิชา ง32102 เทคโนโลยี 2
เรื่อง การเขียนโปรแกรมภาษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

 

ประวัติผู้สอน

วันเดือนปีเกิด : 31 พฤษภาคม 2523
สถานที่เกิด : อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่อยู่ปัจจุบัน : 146/2 หมู่ 5 ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

 

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.2549 – 2552 : ครูโรงเรียนคลองลานวิทยา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
พ.ศ.2552 – 2560 : ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ.2560 – ปัจจุบัน : ครูโรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

 

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2546 : ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพฯ
พ.ศ.2547 : มนุษยศาสตรบัณฑิต วิชาเอกสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ
พ.ศ.2557 : ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร